Zarządzanie

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi budynki będące we współwłasności – kamienice krakowskie:

 • protokolarne przejęcie nieruchomości,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów najmu (doradztwo w projektach umów),
 • zawieranie umów z dostawcami mediów,
 • zawieranie umów z wykonawcami robót, konserwatorami, dozorcami sprzątającymi, ochroną obiektu,
 • prowadzenie i realizacja procedury windykacji należności od najemców i kontrahentów umów,
 • prowadzenie i realizacja procedury eksmisji osób nie posiadających tytułu do zajmowania lokalu,
 • wszczynanie i prowadzenie postępowań sądowych (w sprawach zaległości finansowych i eksmisji) w imieniu własnym, lecz na rzecz właścicieli,
 • opracowywanie planu remontów i wstępnych kalkulacji prac,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej i książki obiektu budowlanego
 • zlecanie przeglądów okresowych (wynikającymi z przepisów prawa budowlanego),
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji,
 • wyszukiwanie wykonawców prac budowlanych i remontowych,
 • zlecanie usuwania awarii i ich skutków,
 • kalkulacja i zawiadamianie najemców o nowych czynszach i opłatach niezależnych od właściciela,
 • opracowywanie planów finansowych (budżetów nieruchomości),
 • zakładanie i prowadzenie rachunków bankowych do obsługi nieruchomości,
 • regulowanie płatności wynikających z wydatków z nieruchomości,
 • rozliczanie kosztów eksploatacji nieruchomości, (kosztów c.o., zużycia wody itp.), prowadzenie ewidencji kosztów nieruchomości,
 • sporządzanie okresowych rozliczeń dla właścicieli oraz sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie księgowości w zakresie określonym przez właścicieli,
 • indywidualne rozliczanie należności podatkowych właścicieli w zakresie gospodarki finansowej nieruchomości,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • przekazywanie i przejmowanie protokolarne lokali,
 • określanie wysokości i pobieranie kaucji za lokale,
 • prowadzenie korespondencji z użytkownikami i właścicielami nieruchomości.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi budynki Wspólnot Mieszkaniowych:

 • sporządzanie projektów statutów i regulaminów dla wspólnot mieszkaniowych,
 • zawieranie umów z dostawcami mediów,
 • zawieranie umów z wykonawcami robót, konserwatorami, dozorcami sprzątającymi, ochroną obiektu,
 • prowadzenie i realizacja procedury windykacji od dłużników Wspólnoty Mieszkaniowej najemców i kontrahentów umów,
 • opracowywanie planu remontów i wstępnych kalkulacji prac,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej i książki obiektu budowlanego,
 • dokonywanie i nadzorowanie wpisów dokonywanych w książce obiektu,
 • zlecanie przeglądów okresowych (wynikającymi z przepisów prawa budowlanego),
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji,
 • wyszukiwanie wykonawców prac budowlanych i remontowych,
 • zlecanie usuwania awarii i ich skutków,
 • kalkulacja i zawiadamianie właścicieli lokali o nowych stawkach zaliczek na koszty zarządu oraz opłatach eksploatacyjnych,
 • kalkulacja zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali,
 • opracowywanie planów gospodarczych (budżetów operacyjnych budżetów funduszu remontowego),
 • zakładanie i obsługa rachunków bankowych właścicieli,
 • regulowanie płatności wynikających z wydatków z nieruchomości,
 • rozliczanie kosztów eksploatacji nieruchomości, (kosztów c.o., zużycia wody itp.) wniesionych zaliczek,
 • prowadzenie ewidencji kosztów nieruchomości,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń dla właścicieli oraz sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie księgowości w zakresie określonym przez właścicieli,
 • zwoływanie zebrań właścicieli,
 • opracowanie i wdrożenie zasad funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych,
 • przygotowywanie tematyki zebrań właścicieli,
 • opracowywanie projektów uchwał,
 • opracowywanie projektów sprawozdań dla zarządu wspólnoty,
 • w razie potrzeby – prowadzenie zebrań właścicieli,
 • reprezentowanie Wspólnoty przed sądami ( z wyłączeniem zastępstwa procesowego),  osobami prawnymi, fizycznymi, urzędami i instytucjami – na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
 • Ustawa o własności lokali link  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940850388

Zarządzanie nieruchomościami budynkami o charakterze komercyjnym:

 • opracowanie audytu technicznego i analizy rynku nieruchomości pozwalającego określić pozycję nieruchomości na rynku nieruchomości,
 • opracowywanie projektów komercjalizacji powierzchni najmu,
 • opracowywanie projektów aranżacji powierzchni najmu i obiektu,
 • opracowywanie rozwiązań komunikacyjnych,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów najmu (doradztwo w projektach umów),
 • negocjacje i renegocjacje umów,
 • opracowywanie planów inwestycyjnych i modernizacyjnych,
 • prowadzenie analizy klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • prowadzenie monitoringu ruchu klientów zewnętrznych,
 • opracowywanie projektów marketingowych i strategii promocji oraz reklamy obiektu,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej i książki obiektu budowlanego,
 • opracowywanie i przekazywanie raportów dotyczących zarządzania nieruchomością w uzgodnionych zakresach i terminach,
 • zlecanie okresowych przeglądów obiektu, urządzeń i wyposażenia (wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz instrukcji obsługi) ,
 • prowadzenie nadzór nad służbami serwisowymi obiektu,
 • zlecanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • koordynacja i ciągły monitoring świadczonych usług,
 • opracowywanie planów finansowych i budżetów operacyjnych obiektu,
 • rozliczanie kosztów eksploatacji nieruchomości,
 • prowadzenie ewidencji kosztów nieruchomości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • przekazywanie i przejmowanie protokolarne lokali/powierzchni najmu,
 • określanie wysokości i pobieranie kaucji za lokale/powierzchnię najmu.