Obsługa najmu

Proponujemy Państwu opiekę nad wynajmowanym lokalem, w tym:

 • współpraca z właścicielami w zakresie prawidłowego funkcjonowania lokali,
 • uzgadnianie stanowisk i podejmowanie wspólnych działań na rzecz utrzymania w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym,
 • proponowanie projektów aranżacji i wyposażenia lokalu,
 • przygotowanie lokalu do wynajęcia,
 • protokolarne przekazywanie lokali z wyposażeniem najemcom oraz protokolarne przejmowanie po zakończeniu najmu, 
 • wyszukiwanie najemców spełniających kryteria właścicieli lokali,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów najmu – po uzyskaniu akceptacji właściciela,
 • pobieranie kaucji tytułem zabezpieczenia nieruchomości w trakcie trwania umowy najmu,
 • zlecanie usuwania awarii powstałych w lokalach,
 • bieżące wizytowanie lokali w celu sprawdzenia sposobu wykorzystania przedmiotu najmu oraz zachowań najemców,
 • kalkulacja i zawiadamianie najemców lokali o nowych czynszach i opłatach niezależnych od właściciela,
 • pobieranie czynszów i opłat niezależnych od właściciela na odrębny rachunek bankowy,
 • rozliczanie kosztów eksploatacji lokali, (zużycia mediów),
 • prowadzenie ewidencji kosztów funkcjonowania lokali,
 • sporządzanie okresowych rozliczeń dla właściciela,
 • ubezpieczenie lokali od ognia i innych zdarzeń losowych wg wskazań lub preferencji właściciela,
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z najemcami,
 • przechowywanie, zabezpieczenie dokumentów i dokumentacji dotyczącej lokali,
 • dbanie o należyte wykonanie zawartej umowy o zarządzanie wynajmem,
 • i inne ….