Najczęściej zadawane pytania

Kiedy można stwierdzić, że uchwała została podjęta przez Wspólnotę Mieszkaniową ? 

zobacz więcej

Przy badaniu czy uchwała została podjęta, ważne będzie stwierdzenie czy opowiedziała się za nią większość właścicieli lokali. Należy pamiętać o tym, że chodzi tu o większość udziałów jakie reprezentują właściciele lokali danej nieruchomości, a nie większość właścicieli, którzy stawili się na zebraniu. Zwykła większość jest uzyskana gdy podczas głosowania (w trakcie zebrania i w trakcie indywidualnego zbierania głosów) właściciele reprezentujący ponad 50% udziałów w nieruchomości wspólnej, opowiedzą się za przyjęciem uchwały. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku. Brak głosów większości powoduje nie podjęcie uchwały.

Głosowanie można także przeprowadzić według ustawowej zasady jeden właściciel – jeden głos. Więcej o tym sposobie głosowania można przeczytać w naszej zakładce  Doradztwo Orzecznictwo wyrok SN z dnia 10 lipca 2009 roku, II CSK 83/09.

Czy firma developerska może być członkiem Zarządu Wspólnoty ?

 zobacz więcej

Nie Po nowelizacji  ustawy o własności lokali z dnia 16 marca 2000 r. osoba prawna nie może być członkiem Zarządu Wspólnoty. Właściciel firmy developerskiej – jako osoba fizyczna – może być powołany do Zarządu, natomiast jego firma już nie. 

Czy Zarządca mógł samodzielnie zawrzeć umowę najmu części dachu pod zainstalowanie anteny do odbioru sygnału internetu ?

zobacz więcej

 

Nie  Zawarcie umowy dotyczącej wynajęcia nieruchomości wspólnej (a taką jest np. dach budynku) kwalifikuje się jako czynność przekraczającą zarząd zwykły. Aby dokonać taką czynność, Zarządca powinien posiadać zgodę Wspólnoty w formie podjętej uchwały właścicieli lokali wyrażającej zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielającej Zarządcy pełnomocnictwa do zawarcia umowy. 

Czy Zarząd Wspólnoty może zawrzeć umowę o administrowanie bez powiadamiania o tym fakcie Wspólnoty Mieszkaniowej ?

 zobacz więcej

Nie Zarząd może samodzielnie wypowiedzieć umowę z obecnym administratorem i podpisać umowę z nowym ale nie może po raz pierwszy powołać administratora bez stosownej uchwały Wspólnoty. Powierzenie administrowania nieruchomością wspólną jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, a chcąc taką czynność dokonać, Zarząd musi posiadać zgodę właścicieli lokali wyrażoną w formie uchwały. 

Czy Zarząd i Zarządca Wspólnoty oznacza to samo ?

zobacz więcej

Nie  Zarząd jest traktowany jako organ Wspólnoty i z mocy przepisów ustawy o własności lokali jest upoważniony do kierowania sprawami Wspólnoty oraz do jej reprezentowania. Podstawą działań Zarządcy jest wola Wspólnoty do działania na jej rzecz, wyrażona w umowie o zarządzanie względnie w odpowiedniej uchwale . Spotykany często administrator nieruchomości działa na podstawie umowy zawartej z Zarządem Wspólnoty.  

Wywiad z Piotrem Przybylskim Dziennik Polski

http://www.dziennikpolski24.pl/pl.php/warto-wiedziec/pomocnik-dziennika-polskiego/1213022-sasiedzka-wladza.html